Image Alt

fræðslu- og verkefnasjóður Umsk

Reglugerð um Fræðslu og verkefnasjóð UMSK

1.gr. Hlutverk
Heiti sjóðsins er Fræðslu- og verkefnasjóður UMSK. Hlutverk hans er að styrkja fræðsluverkefni og sérstök verkefni aðildarfélaga UMSK. Stjórn UMSK skal í upphafi hvers starfsárs ákveða áherslur styrkveitinga fyrir komandi ár og nánari vinnureglur.

2.gr. Fjármagn
Fjármagn fær sjóðurinn af tekjum UMSK og skal stjórn UMSK ákveða framlag í sjóðinn í fjárhagsáætlun hvers árs. Jafnframt er heimilt að leita eftir viðbótarfjármagni frá öðrum aðilum. Stjórn sjóðsins skal í upphafi hvers árs ákveða styrkfjárhæðir, jafnframt er stjórn heimilt að takmarka fjölda styrkja til einstaks aðildarfélags. Óheimilt er að skuldbinda sjóðinn umfram þær fjárhæðir sem til hans eru lagðar í fjárhagsáætlun hverju sinni.

3.gr. Skipan og hlutverk stjórnar
Stjórn sjóðsins er stjórn UMSK eins og hún er skipuð hverju sinni. Hlutverk sjóðsstjórnar er að samþykkja umsóknir um styrki úr sjóðnum og fylgjast með nýtingu styrkja.

Framkvæmdastjóra UMSK er heimilt, milli stjórnarfunda, að samþykkja einstakar styrkumsóknir aðildarfélaga allt að 100.000 kr. enda séu umsóknir í samræmi við áherslur stjórnar og studdar með fullnægjandi gögnum. Slíkar umsóknir skulu lagaðar fram af framkvæmdarstjóra ásamt fylgigögnum á næsta fundi stjórnar UMSK til staðfestingar. Framkvæmdastjóra er ekki heimilt að samþykkja fleiri en 3 umsóknir milli stjórnarfunda. Stjórn sjóðsins tekur ákvörðun um styrkumsóknir hærri en 100.000 kr.

4.gr. Markmið
Markmið sjóðsins er m.a. að styðja við fræðslu iðkenda, starfsmanna aðildarfélaga og forráðamanna iðkenda í víðum skilningi ásamt því að styrkja við verkefni sem efla innra starf félaga eða einstakra deilda þeirra. Þá skal sjóðurinn styðja við nýsköpun á sviði íþrótta og aukna útbreiðslu íþrótta meðal allra aldurshópa.

5.gr. Skilyrði
Umsækjendur skulu vera aðilar að UMSK, félög eða einstakar deildir félaga eftir atvikum. Ekki eru teknar til greina umsóknir frá einstaklingum. Umsókn skal gefa skýrt til kynna hver ávinningur af verkefninu er fyrir umsækjanda og þá hagsmunaaðila sem verkefninu tengjast.

Sjóðurinn styrkir ekki tækja- og áhaldakaup, launakostnað starfsmanna aðildarfélaga, ferðakostnað eða almennan fundakostnað.

6.gr. Umsóknir
Ekki er sérstakur umsóknarfrestur fyrir umsóknir í sjóðinn. Umsóknir skulu berast skrifstofu UMSK á þar til gerðum umsóknareyðublöðum. Sjóðsstjórn er heimilt að hafa frumkvæði að einstökum styrkveitingum. Sjóðsstjórn áskilur sér rétt til að afla sér nánari upplýsinga en þeirra sem fram koma á umsóknareyðublöðum og leita umsagnar annarra aðila. Sjóðsstjórn metur hverja umsókn til samþykktar eða synjunar. Ófullnægjandi gögn geta valdið höfnun umsóknar.

Styrkir eru alla jafna greiddir út við lok verkefnis þegar fullnægjandi grein hefur verið gerð fyrir verkefninu. Þó er heimilt að víkja frá þessari reglu ef ríkar ástæður eru fyrir hendi.

Styrkja ber að vitja innan árs frá lokum verkefnis, að öðrum kosti falla þeir niður.

Stjórn sjóðsins gefur ekki út rökstuðning fyrir samþykkt eða synjun verkefna.

Óheimilt er að styrkja einstaka aðildarfélag um hærri fjárhæð en nemur 20% af árlegu ráðstöfunarfé sjóðsins.

7.gr. Uppgjör
Framkvæmdarstjóri skal skila skýrslu til stjórnar UMSK á 6 mánaða fresti þar sem m.a. sé gerð grein fyrir styrkveitingum og fjárreiðum sjóðsins. Rekstrar- og efnahagsreikningur sjóðsins skal birta árlega í skýrslu UMSK, sem lögð er fram á ársþingi UMSK.

Skoðunarmenn UMSK eru jafnframt skoðunarmenn reikninga sjóðsins.

8. gr. Gildistími

Reglugerð þessi er sett af stjórn UMSK og tekur gildi þegar stjórn UMSK hefur staðfest hana og gildir þar til stjórn UMSK ákveður annað.

Samþykkt á fundi stjórnar UMSK þann 11. október 2023.

Hafðu samband

Skrifstofa UMSK er í Íþróttamiðstöðinni Laugardal, Engjavegi 6, 104 Reykjavík.

Sími & netfang: